Berichten

Website
Uw opmerkingen en/of meningen over  uw gebruik van deze website worden op prijs gesteld.

Ledennieuws
Uw mening wordt gevraagd over het bijhouden van nieuws van en/of bijzondere informatie over onze leden. Deze informatie wordt  dan gecommuniceerd via deze website.

Ledenwerving
Inleiding. Militairen en/of burgermedewerkers hebben tijdens hun actieve diensttijd veelal de gelegenheid zich aan te sluiten bij (specifieke) verenigingen van hun wapen en/of dienstvak en/of verenigingen die een algemeen militair belang dienen. Ook kunnen zij lid worden van specifieke belangenverenigingen die bijvoorbeeld de rechtspositionele positie en/of arbeidsvoorwaarden van de (ex)militair behartigen en/of bewaken. Leden van dit soort verenigingen kunnen actief dan wel passief deelnemen aan de activiteiten die deze verenigingen regelmatig organiseren. Of (ex)militairen lid worden en actief dan wel passief deelnemen aan de activiteiten van een vereniging is sterk afhankelijk van hun eigen keuze/interesse.

Belangenbehartiging. Als ex militairen collectieve belangenbehartiging belangrijk vinden, dan is lidmaatschap van bijvoorbeeld de KVEO van belang. De daaraan verbonden activiteiten worden verzorgd door het (hoofd)bestuur van de KVEO. De KVEO is lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) die de belangen behartigt van de gepensioneerden leden bij het ABP, de overheid, politieke partijen en instanties zoals de SER, AFM en DNB.

Collegialiteit en saamhorigheid. Wil een (ex)militair contact houden met (vroegere) collega’s dan wel heeft een (ex)militair behoefte aan collegialiteit en saamhorigheid met deze collega’s binnen zijn wapen, dienstvak of binnen Defensie, dan kan hij/zij lid worden van daarop gebaseerde verenigingen.

Doelstellingen KVEO. De doelstellingen van de KVEO richt zich specifiek op de belangenbehartiging van Eervol Ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht; het is dus krijgsmacht breed en niet wapen- of dienstvak gerelateerd. De doelstellingen laten zich als volgt omschrijven:
-Individuele en collectieve belangenbehartiging van haar leden; uitvoering hoofdzakelijk door hoofdbestuur KVEO.
-Immateriële en materiële hulpverlening aan haar leden en in bijzondere gevallen aan wezen van leden; uitvoering hoofdzakelijk door penningmeester KVEO.
-Bevordering van saamhorigheid en collegialiteit tussen haar leden; uitvoering hoofdzakelijk door de rayons KVEO.

In het Mededelingenblad van de KVEO, de website www.kveo.nl, en in de Nieuwsbrief van de KVEO worden de doelstellingen van de KVEO verbijzonderd en toegelicht, Deze uitgaven geven een goed beeld van de wijze waarop de KVEO haar doelstellingen in de praktijk brengt.

Doelstelling Rayon 17. De belangrijkste doelstelling van onze rayonbijeenkomsten van de leden met eventuele partners is het bevorderen van de saamhorigheid en collegialiteit. Ervaringen uit het verleden leren dat het bijwonen aan deze bijeenkomsten door allen als zeer positief wordt ervaren. Men komt bij elkaar in een rustige en goede ambiance. Ook door het besef van de gemeenschappelijke achtergronden alsmede door de gemeenschappelijke ervaringen van de deelnemers worden de collegiale banden, inclusief die van de eventuele partners, op een plezierige wijze geïntensiveerd. Hierdoor ontstaat een prettige en ontspannen sfeer, waar men zich direct “thuis” voelt. De saamhorigheid en collegialiteit van rayonleden wordt daardoor ook buiten de rayonbijeenkomsten versterkt. Daardoor ontstaan zelfs (nieuwe) vriendschappelijke contacten tussen rayonleden. Op onze website www.rayon17kveo.nl  vindt u o.a. beschrijvingen van de laatste bijeenkomsten van het rayon.

Aantal deelnemers rayonbijeenkomsten. De afgelopen jaren is er een langzame afname van het aantal deelnemers aan deze zo gewaardeerde bijeenkomsten (van gemiddeld 46 in 2011 tot 21 in 2021). Daarvoor zijn diverse redenen aan te geven. Het ledenaantal van de KVEO (en daarmee ook van het rayon) neemt, ook door de beperkte aanwas, gestadig af. De gemiddelde leeftijd van de actieve leden, die graag naar de bijeenkomsten komen, neemt echter toe. Deze leeftijd toename gaat ook gepaard met de afname en beperkingen in de fysieke conditie en van de mobiliteit. Dat laatste feit speelt een grote rol bij het wel of niet kunnen deelnemen aan bijeenkomsten. In 2020 moesten 3 van de 6 bijeenkomsten worden afgelast als gevolg van de maatregelen om de coronacrises te kunnen beteugelen.  In 2020 waren er in totaal 67 deelnemers.  Ook in 2021 zijn 3 van de 6 bijeenkomsten afgelast en waren er in totaal 64 deelnemers. In 2022 is alleen de januaribijeenkomst afgelast. Wel blijkt het aantal deelnemers in een neerwaartse spiraal te zijn beland, waardoor andere afspraken met de Biltsche Hoek hoe de bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd, moeten worden gemaakt.

De KVEO doet alles wat in haar vermogen ligt om de ledenwerving actief te krijgen of te houden. Wij, als rayon, hebben in de praktijk ook gemerkt dat wij helaas maar zeer beperkte invloed hebben op het werven van nieuwe leden.

Wij vragen u toch om in uw militaire kennissenkring eventuele potentiële leden te benaderen en hun de doelstellingen van de KVEO duidelijk te maken en natuurlijk ook om bij hen onze zo gewaardeerde bijeenkomsten te promoten.

één van de 25 rayons van de KVEO.