Laatste nieuws

Coronavirus. Wij hebben nog steeds te maken met bijzondere omstandigheden i.v.m. de heersende coronavirus. Wij hebben als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen om deze crisis te beheersen al moeten besluiten om de bijeenkomsten van  13 januari 2021, 10 maart 2021 en 12 mei  2021 niet door te laten gaan.  De bijeenkomsten van 14 juli 2021, 8 september 2021  en 10 november 2021 konden wel doorgaan, zij het met enige coronabeperkingen. Ook de bijeenkomst van 12 januari 2022 kon door de wederom aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan.

Sociale contacten tussen leden van de KVEO zullen door de coronacrisis wel op een laag pitje komen te staan. Toename van eenzaamheid, zoals die vermoedelijk bij een deel van onze leden ook al bestond voor de crisis, valt niet uit te sluiten. We moeten ons ervan bewust zijn dat we eenzaamheid onder onze leden niet kunnen oplossen, maar we kunnen wel proberen aan het terugdringen daarvan een steentje bij te dragen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de activiteiten van ons rayon.

Doelstellingen Rayon 17. Wij worden de laatste tijd geconfronteerd met een aantal ingrijpende veranderingen in de wijze waarop wij de doelstelling van KVEO ’t Gooi/’t Sticht in de praktijk mogen en kunnen uitvoeren. Dit betreft:
      –  De consequenties met betrekking tot de afname van het aantal                      deelnemers aan onze bijeenkomsten.
       -Door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn er                 wijzigingen in de administratieve en juridische voorwaarden voor de           zakelijke ING-rekening van ons Rayon.
        -Wijzigingen in de eerder gemaakte afspraken met De Biltsche Hoek.

Aantal deelnemers. Wij hebben onze bijeenkomsten in de Biltsche Hoek altijd in een gereserveerde zaal kunnen houden, zodat wij altijd privacy hadden om de bijeenkomsten op de door ons gewenste wijze te organiseren endaardoor ook konden genieten van deze eigen ruimte.

De voorwaarden hiervoor was wel dat er minimaal 20 deelnemers per bijeenkomst zijn, zo niet dan worden er extra kosten voor de zaalhuur in rekening gebracht (€ 300,00).

Het aantal deelnemers van de laatste bijeenkomsten laat echter zien dat wij steeds meer te maken krijgen met een afname van het aantal “noodzakelijke” deelnemers.

Wij willen echter de zaalhuurkosten niet in rekening brengen bij de deelnemers, dit zou “weerstand” kunnen oproepen om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst van wege de sterk verhoogde deelnameprijs.

Dit betekent dat wij de bijeenkomsten op een andere wijze moeten gaan organiseren, door bijvoorbeeld de bijeenkomsten in het “openbare” restaurant van de Biltsche Hoek te houden. Dit houdt wel in dat wij te maken krijgen met de overige gasten in het restaurant.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Bij de uitvoering van deze wet is het doel om bij alle formele organisaties de benodigde veranderingen van statuten, reglementen, rapportages, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te identificeren en te beschrijven.

De WBTR is al van kracht vanaf 1 juli 2021, maar er is een overgangsperiode waarin de benodigde aanpassingen in statuten en reglementen alsnog moeten worden gerealiseerd. Ook het hoofdbestuur van de KVEO gaat na welke veranderingen er in de vereniging nodig zijn. Wij zullen daarvan de details nog vernemen.

Ondertussen worden wij wel geconfronteerd met het feit dat de ING op basis van deze wet ook administratieve en juridische voorwaarden stelt aan de zakelijke rekening van het Rayon.
De uiteindelijke verantwoordelijke bestuursleden van een vereniging met een zakelijke ING-rekening moeten o.a. worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het Rayon kan hier volgens de ING (nog) niet aan voldoen, met als gevolg een mogelijke blokkade van de rekening.

Het hoofdbestuur van de KVEO heeft een plan om de zakelijke rekeningen van de rayons centraal te gaan organiseren en te registreren. Dit kost echter tijd omdat de KvK vertraging heeft bij de administratieve verwerking van de noodzakelijke registraties.

Daarom is besloten de zakelijke rekening van ons Rayon op te heffen in afwachting van de nieuwe centrale KVEO-rekening.
Dit houdt wel in dat de wijze waarop betalingen aan en van het Rayon, tijdelijk, moet worden aangepast.

De deelnemers aan de bijeenkomsten zullen dit merken doordat zij nu, aan het einde van een bijeenkomst, zonder tussenkomst van het Rayon, de maaltijd en overige kosten zelf  moeten afrekenen met het restaurant.

Afspraken Biltsche Hoek. Tot nu toe hebben we met de Biltsche Hoek een jaarlijks contract waarin de data van de bijeenkomsten, de daaraan verbonden kosten en de voorwaarden  waaraan wij en zij moeten voldoen, vastgelegd.

Ook de Biltsche Hoek heeft uiteraard te maken met prijsstijgingen, die zij willen doorbereken aan het Rayon. Het jaarlijkse contract wil men hierop aanpassen.

Aangezien wij nu te maken hebben met een combinatie van veranderingen hebben wij nieuwe afspraken moeten maken met de Biltsche Hoek over de wijze waarop wij de bijenkomsten kunnen gaan organiseren en hoe we dat contractueel vastleggen.

De Biltsche Hoek geeft hiertoe de volgende voorwaarden:

  • Boven de 20 personen, reserveren wij een aparte zaal voor u.
  • Onder de 20 personen, reserveren wij een aparte zaal voor met een daarbij behorende zaalhuur. (Zaal op basis van het aantal personen: €250.00, zaal Bloeyendael specifiek: €300.00)
  • Onder de 20 personen, bent u ook van harte welkom in ons restaurant, waardoor zaalhuur zal komen te vervallen. Op basis van voldoende personele bezetting (dit kunnen wij per keer bespreken), reserveren wij graag een tafel in restaurant Houdringhe voor u waarbij u rustig met het gezelschap bijeen kunt komen.
  • Menuprijs: €30.50 per persoon, exclusief consumpties.

Wij kunnen nu nog niet aangeven hoe e.e.a. in de praktijk wordt uitgevoerd. Wel moeten we rekening houden met aangepaste omstandigheden.
Bijvoorbeeld: aanmelding voor de bijeenkomst geschiedt niet meer door de dinerkosten over te maken op een rayonrekening  omdat het Rayon tijdelijk geen zakelijke rekening meer heeft. Dus moeten de deelnemers aan het einde van de bijeenkomst individueel alle persoonlijke kosten afrekenen bij de Biltsche Hoek.

Op 14 september 2022 was de eerste bijeenkomst die werd georganiseerd onder de nieuwe voorwaarden. Zie  voor meer informatie de pagina “laatste bijeenkomsten”

één van de 25 rayons van de KVEO.