Over de KVEO

logo1

Ontstaan en groei: De KVEO vindt haar oorsprong in de ‘Vereeniging van Gepensioneerde Officieren van het Nederlandsche Leger’, opgericht op 16 april 1877 naar aanleiding van de benarde financiële omstandigheden waarin de meeste gepensioneerde officieren verkeerden.

In 1953 werden de gepensioneerde officieren van de Koninklijke Luchtmacht in de vereniging opgenomen. In 1969 volgden de eervol ontslagen officieren van de Koninklijke Marine. Hiermee was het interservice karakter van de vereniging gerealiseerd.

De naam van de vereniging werd dienovereenkomstig gewijzigd in ‘Konínklijke vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht’ (KVEO)

Tevens stelde de vereniging zich daarmee open voor ontslagen officieren die aanspraak kunnen maken op een uitkering ingevolge de Uitkeringswet gewezen militairen van 1968. In 1971 wordt het lidmaatschap ook opengesteld voor weduwen van officieren en in 1995 ook voor postactieve geestelijke verzorgers en eervol ontslagen officieren van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)

Samenwerking en overleg: De KVEO werkt sinds 1967 samen met andere organisaties van postactieven en is voor de gebieden inkomen/pensioen en zorg/welzijn sinds 1998 aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en daarin bij het Platform SOI (Semi-) Overheidsinstellingen). In het kader van de wettelijke verplichting de invloed van gepensioneerden bij pensioenfondsen te versterken heeft ABP sinds i juli 2014 een gekozen Verantwoordingsorgaan (VO), waarin drie gepensioneerdenzetels. De in maart 2013 opgerichte  Vereniging Samenwerkende Organisaties voor (ABP-) pensioenbelangen (VSOP), waarin o.a. de KVEO is vertegenwoordigd, heeft met de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) een samenwerkingsverband onder de naam  Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP (FOG-ABP), die ruim 12.000 ABP-gerelateerden vertegenwoordigt.

Aangezien de KVEO vele veteranen onder haar leden telt en de maatschappelijke erkenning van deze groep onderschrijft, heeft zij zich ook aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform.

Daarom lid van de KVEO: Omdat verkregen rechten en getroffen voorzieningen, waarvan de onaantastbaarheid voorheen als vanzelfsprekend gold, steeds meer onder druk komen te staan.

Omdat de KVEO met de deskundigheid van haar bestuursleden en met een in vele jaren opgebouwde gedegen kennis op het zo complexe terrein van de sociale voorzieningen bij uitstek is toegerust om tegendruk te geven waar en wanneer dit is geboden.

Omdat de KVEO de enige vereniging is die zich inzet voor de belangen van uitsluitend postactieve officieren en hun nagelaten betrekkingen en mede hierdoor andere officierenverenigingen stimuleert hieraan – naast behartiging van de belangen van de actief dienenden – blijvend aandacht te schenken.

Aantal leden: De vereniging telt circa 3000 leden, verdeeld over 20 rayons in Nederland en twee afdelingen in het buitenland ( Spanje en Duitsland).

Lidmaatschap van de KVEO kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging: secretaris@kveo.nl of op het adres: Secretaris KVEO, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag.

Voor meer informatie over de KVEO: zie http://www.kveo.nl/

één van de 25 rayons van de KVEO.