Laatste bijeenkomsten

BIJEENKOMSTEN ‘T STICHT  2007-2018
Indien u een beschrijving wenst van de bijeenkomsten van het rayon ‘t Sticht over de periode 2007-2018, kunt u dat aanvragen bij de Rayonofficier.

BIJEENKOMSTEN ‘t GOOI/’T STICHT VANAF 2019
Hieronder volgen de beschrijvingen van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Indien u een beschrijving wenst van voorgaande bijeenkomsten van het rayon ‘t Gooi/’t Sticht, kunt u dat aanvragen bij de Rayonofficier.

9 november 2022. 15 Deelnemers genoten van een aangename bijeenkomst in een apart gereserveerd gedeelte van zaal Houdringe. Bij aanvang was het wat onduidelijk wie het bedienend personeel was. Verder verliep de bijeenkomst zoals we gewend zijn: ontspannen en met een fijn samengesteld menu.
De Rayonofficier ging niet in op de situaties in Nederland, Oekraïne of de VS.
Na afloop werd het bedienend personeel, en daarmee de fijne ondersteuning door de Biltsche Hoek, weer met een applausje bedankt.

14 september 2022 was de eerste bijeenkomst waarvan de organisatie en uitvoering afhankelijk is van het aantal deelnemers. Met minder dan 20 deelnemers moet er worden “uitgeweken” naar een andere locatie in De Biltsche Hoek, waarvoor geen zaalhuur in rekening wordt gebracht. 16 Deelnemers hebben toch mogen genieten van een ontspannen en goede ondersteunde bijeenkomst in zaal  Houdringe met  gereserveerde tafels (ook voor het aperitief).
De 16 deelnemers pasten zich onmiddellijk aan aan de nieuwe omstandigheden van de locatie en hadden geen negatieve op- en/of aanmerkingen.
Natuurlijk deed “onze Angelique” weer haar best om het de deelnemers naar hun zin te maken; alhoewel het ook voor haar een aanpassing van de gebruikelijke uitvoering inhield.
De deelnemers waren ook zeer positief over de samenstelling van het menu.
De afronding van de individuele afrekening aan het einde van de bijeenkomst moet de volgende keer misschien minder gedetailleerd worden uitgevoerd; elk onderdeel van het aperitief  (zoutjes, nootjes, bitterballen), diner en consumpties “moest” namelijk worden verwerkt in deze eindafrekening en dat kostte meer tijd.
Helaas kon  ook de standaard procedure van onze bijeenkomsten niet volledig worden uitgevoerd omdat wij rekening moesten houden met andere aanwezigen. Dit betekende  o.a. dat de Rayonofficier niet met een microfoon een toespraakje kon houden; hij hield het daarom kort.
Al met al hadden de deelnemers gisteren absoluut geen problemen met de nieuwe afspraken over de wijze waarop wij en de bijeenkomsten kunnen organiseren. Het bedienend personeel werd na afloop dan ook bedankt met een fooi.

13 juli 2022. Het aantal deelnemers van de bijeenkomst van 13 juli 2022 was dramatisch en teleurstellend laag; slechts 13 deelnemers. In de afgelopen 15 jaren dat wij de bijeenkomsten organiseren in de Biltsche Hoek was dit het laagste aantal deelnemers. Laten we hopen dat dit een uitzondering zal zijn.
Ondanks het geringe aantal deelnemers genoot iedereen van een ontspannen en gezellig samenzijn. De samenstelling van het diner was weer uitstekend, zij het dat het uitserveren ervan niet altijd even soepel verliep.
De Rayonofficier memoreerde het overlijden van de heer G. van Beek (16 mei) en van mevrouw van Lieshout-Roskam (19 juni).
Het bedienend personeel werd aan het einde van de bijeenkomst weer hartelijk bedankt d.m.v. een applaus.

11 mei 2022. 24 Deelnemers genoten van een ontspannen bijeenkomst in de Biltsche Hoek. De samenstelling van het diner en de ondersteuning door het personeel van de Biltsche Hoek werd door de aanwezigen wederom zeer gewaardeerd.
De Rayonofficier gaf aan dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat wij in staat zijn een gezellige bijeenkomst te hebben terwijl in het oosten van Europa een langdurige en bittere strijd wordt geleverd.
Ook memoreerde hij het overlijden en het afscheid van de heer J.D. (Jaap) Bouterse in april jl. De heer Bouterse was een betrokken en actief lid van het Rayon en was vrijwel altijd aanwezig bij  de bijeenkomsten. Wij zullen hem herinneren als een sociaal persoon met een duidelijke mening.

9 maart 2022. Op 9 maart 2022 was de eerste bijeenkomst van het jaar. 24 Deelnemers  konden weer genieten van een gezellige en collegiale bijeenkomst, waar de samenstelling van het diner een positieve bijdrage aan leverde.
De Rayonofficier ging in zijn welkomstwoord in op de afzwakking van de coronamaatregelen van de regering.
Ook memoreerde hij de onverwachte en bittere strijd die gaande is in Oekraïne. Wat vooral opvalt zijn met name de op- en aanmerkingen, eigen meningen en verslagen van een overvloed aan  specialisten en deskundigen  in de  diverse praatprogramma’s op TV en in de overige nieuwsmedia. Zij geven echter niet altijd een begrijpelijk of geloofwaardig en reëel waarheidsgetrouw beeld van de realiteit van de gebeurtenissen in het Oosten van Europa. Bovendien maken ze het helemaal  niet duidelijk wat de consequenties op langere termijn van de gevolgen en van de genomen sancties tegen de veroorzaker van dit conflict kunnen of zullen zijn. Kort om, hij adviseerde om de ontvangen informatie vooral kritisch te interpreteren.
De service die wij kregen van de Biltsche Hoek  was minder dan wij normaal gewend zijn. Zo was de locatie Ridderoord niet echt geschikt voor een combinatie van gemeenschappelijk aperitief en diner;  er waren geen aparte zit-  en staplaatsen zoals gebruikelijk in zaal Bloeyendael.
Natuurlijk deed het beperkte bedienend personeel hun uiterste best om het ons naar de zin te maken en zij kregen na afloop dan ook een verdiend applaus voor hun inspanning.

12 januari 2022. De bijeenkomst van 12 januari 2022 is helaas, als gevolg van de coronarichtlijnen, afgelast.

Bijeenkomsten 2021. Als gevolg van de maatregelen van de regering om de coronapandemie te beheersen zijn de bijeenkomsten van 13 januari, 10 maart en 12 mei afgelast.

10 november 2021. 19 Deelnemers (op het laatste moment moest één persoon afhaken) genoten van de laatste bijeenkomst van 2021. De stemming was spontaan, vriendschappelijk en collegiaal. De bijeenkomst werd goed ondersteund door het personeel van de Biltsche Hoek en door de alom gewaardeerde samenstelling van het diner. De Rayonofficier hield een kort welkomstwoordje en hoopte op een gunstige ontwikkeling m.b.t. de coronarichtlijnen.
Deze bijeenkomst liet ook zien dat het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten langzaam verder afneemt; als dit doorzet kan dat voor het voorbestaan van de zo gewaardeerde bijeenkomsten een dramatisch gevolg hebben.

8 september 2021. Er waren 27 aanmeldingen, maar door diverse omstandigheden, waaronder een fietsongeval, waren er uiteindelijk 24 deelnemers op de bijeenkomst van 8 september aanwezig. De Rayonofficier ging in zijn welkomstwoordje niet in op de voortgang van de kabinetsformatie of de ontwikkelingen m.b.t. Afghanistan nog op de komende verkiezingen van diverse landen van de Europese Unie. Wel memoreerde hij het overlijden van twee actieve leden, de heren Guldenmund (juli) en Bierhoff (augustus). De middag/avond verliep in een goede stemming. Dat kwam mede door het feit dat er weer 6 personen per tafel mochten aanzitten en dat het bedienend personeel en de samenstelling van het diner weer op volle waardering kon rekenen. Al met al een geslaagde bijeenkomst.

14 juli 2021. De Rayonofficier informeerde de aanwezigen over de ontwikkelingen sinds de laatste bijeenkomst in september 2020 met de volgende welkomstwoorden:

Dames en heren, welkom op deze eerste bijeenkomst van  ’t Gooi’ en ‘t Sticht in het jaar 2021.
Ter herinnering: in september 2020 hadden wij de laatste bijeenkomst. In deze afgelopen periode hadden we dominant te maken met de coronapandemie waarin we onze dagelijkse routine en bezigheden regelmatig moesten aanpassen aan de steeds weer veranderende coronarichtlijnen van de regering. De consequentie hiervan was dat veel mensen geen duidelijk en vastomlijnde plannen konden maken, met als gevolg: afwachten, afwachten, niets doen, langzaam in isolement komen omdat geen fysieke contacten konden worden onderhouden.
Kortom, een vervelende periode, die we niet hadden voorzien en waar we moeite mee hebben. Hopelijk kunnen we deze periode snel afsluiten, maar helaas geeft de huidige situatie nog geen echt rooskleurig beeld.
 In onze samenleving lijken alleen maar verdeelde meningen te bestaan over de plannen van aanpak om de problemen het hoofd te bieden en vormen belangrijke maatschappelijke onderwerpen in de publieke discussies soms een mijnenveld en lijken gemeenschappelijke doelstellingen onhaalbaar.
Het enige dat ik kan zeggen: blijf positief, het komt goed!

Het laatste jaar hebben wij maar een  aantal nieuwe leden in ons rayon mogen verwelkomen, maar er hebben ook leden, om welke redenen dan ook, hun lidmaatschap van de KVEO opgezegd. Voorts kan een aantal leden door hun beperkte mobiliteit of door hun gezondheidssituatie onze bijeenkomsten niet meer bezoeken.

Wij zijn vandaag met 21 personen aanwezig. Dit geeft de realiteit aan dat we met het huidige ledenaantal van circa 200 leden en de procentueel beperkte opkomst in een neerwaartse spiraal zitten. Als dit doorzet, krijgen we te maken met aangepaste voorwaarden voor onze bijeenkomsten in de Biltsche Hoek. Dit kan inhouden dat wij b.v. zaalhuur moeten gaan betalen. Ik houd u op de hoogte!

Ook zijn in de laatste 10 maanden 13 leden van ons rayon overleden, waaronder een aantal actieve leden, zoals mevrouw Maudy van Emst-Musch (maart 2021) en de heren Jan de Koning (december 2020) en Jan van Doorn (april 2021). Helaas konden wij niet fysiek aanwezig zijn bij het afscheidnemen als gevolg van de strakke coronarichtlijnen van de regering. Wij hebben ons best gedaan om dit zo goed mogelijk schriftelijk te regelen.
Dat zij allen mogen rusten in vrede. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe om het verlies te kunnen verwerken.
Ik verzoek u te gaan staan zodat wij in stilte diegenen kunnen herdenken die ons de  laatste 10 maanden zijn ontvallen.
Dank u wel.

– Dames en heren,
Tot slot nog een opmerking.
Ondanks alle onduidelijkheden om een toekomstmening te vormen wil ik u vandaag op deze eerste bijeenkomst van 2021 niet verder lastig vallen met mijn worstelingen.
Met de eerste regel in gedachte van het beroemde lied van Mieke Telkamp, “Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan?”, heeft het echt geen zin om in een onnodige depressie te raken.
 Ik houd u dat, zoals u weet, al jarenlang voor met de eeuwenoude spreuk waarvan de eerste regel luidt:  “Een mens lijdt dikwijls ’t meest door ‘t lijden dat hij vreest”
(“
Doch dat nooit op komt dagen.  Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft”)

Dus stel ik voor om voor de rest van het jaar gewoon een positief gevoel te koesteren. Daarom wens ik u in alle opzichten een gezond, vredig en een rijk bestaan toe!  Ik hoop dat onze saamhorigheidsbijeenkomsten u daarbij kunnen helpen.
Dank u wel.”

De middag/avond verliep, zoals van ouds, in een gezellig sfeer en werd wederom goed ondersteund door het personeel van de Biltsche Hoek. Zij kregen na afloop dan ook een verdiend applaus.

11 november 2020. Ook de bijeenkomst van 11 november komt als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen van de regering te vervallen.

9 september 2020. Gelet op de coronamaatregelen van de regering en van het hotel waren toch nog 17 deelnemers aanwezig op de bijeenkomst van 9 september. De voorwaarden voor deelname waren: maximaal 4 personen per tafel ook tijdens het aperitief . De deelnemers moesten wel even wennen aan deze beperkingen, maar de sfeer werd er niet ernstig door beïnvloed. Bovendien was de samenstelling van het diner weer voortreffelijk en deed het bedienend personeel haar best om de bijeenkomst zo aangenaam mogelijk te ondersteunen.
De Rayonofficier memoreerde in zijn welkomstwoord dat diverse leden van het rayon een bijeenkomst in deze moeilijke coronatijd nog niet zagen zitten. Ook de randvoorwaarden voor deelname werden niet altijd positief ontvangen; de oude gewoonte van gezellig samenzijn en onderlinge saamhorigheid werd gemist.

8 juli 2020. Ook de bijeenkomst van 8 juli is als gevolg van de coronamaatregelen komen te vervallen.

13 mei 2020. De bijeenkomst van 13 mei kwam helaas, als gevolg van de coronarichtlijnen van de overheid, te vervallen. Om toch nog enigszins onderling contact te kunnen onderhouden tussen de actieve deelnemers is door de rayonofficier, met toestemming van deze deelnemers, persoonlijke informatie over hun bereikbaarheid gedeeld. Een telefoontje in deze tijd is natuurlijk fijn, maar vervangt niet het persoonlijk contact tijdens onze bijeenkomsten.

11 maart 2020. Als gevolg van de heersende griep had een aantal leden deze bijeenkomst afgezegd. 22 Deelnemers genoten van een spontane en ontspannen middag/avond. De Rayonofficier ging met een enigszins cynische wijze in op de reacties van de diverse media op de coronavirus en de effecten die het heeft op de diverse onderdelen van de maatschappij (om er maar een paar te noemen: ondernemers,  vakantiegangers, reisorganisaties, hotels, scholen, universiteiten,  medische zorg, opa’s en oma’s die hun kleinkinderen niet meer mogen ontvangen, sociale contacten, pensioenfondsen, etc). Hij memoreerde wederom aan een eeuwenoud gezegde: De mens lijdt het meest om het lijden dat het vreest. Hij gaf als advies om de mening over de coronavirus te baseren op feiten en niet te verzanden in doemdenken. Blijf vooral de positieve zaken erkennen om ook te kunnen genieten van de fijne dingen van het leven. De deelnemers genoten vervolgens van een uitstekend samengesteld diner. Het bedienend personeel, waaronder ook “onze”‘ Angelique, kreeg dan ook aan het einde van het diner een welverdiend applaus van de deelnemers.

8 januari 2020. Op deze Nieuwjaarsbijeenkomst van 2020 waren 30 deelnemers aanwezig waaronder de heer H.D. van Ballegooij van het hoofdbestuur KVEO. De rayonofficier ging in zijn nieuwjaarstoespraak in op de gestadige neerwaartse spiraal van het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten. Hij memoreerde het aantal rayonleden dat in 2019 is overleden, waaronder mevrouw Giesberts-Willems en de heer Altena. Hij vroeg de aanwezigen te gaan staan om in stilte diegenen te kunnen herdenken die ons vorig jaar zijn ontvallen.
Vervolgens ging hij in op de moeilijkheid om een goede onderbouwde mening te kunnen geven over de toekomst omdat er zoveel lastige en moeilijke omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld:
-Waar vinden we in ons versplinterde nationale en internationale gemeenschappen nog bemiddeling en verzoening?
-Waar zijn de betrouwbare instanties die ons nog verbinden?
-Waarom vormen belangrijke maatschappelijke onderwerpen in de publieke discussies soms een mijnenveld en lijken gemeenschappelijke doelstellingen onhaalbaar?
-Wat is de invloed van de zogenaamde toetsenbordstrijders op deze ontwikkelingen?
-Waar zien we nog uitgebreide tolerantie en wederzijds respect? Weten we niet meer wat empathie is? Drijven we soms stuurloos en reddeloos steeds verder van elkaar af en krijgt het eigen belang prioriteit omdat het individu zich steeds belangrijker gaat vinden?
Hij eindigde met zijn bekende citaat:
Maar, dames en heren, ondanks de eerste regel van het beroemde lied van Mieke Telkamp, “Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan?”, heeft het echt geen zin om in een onnodige depressie te raken. Ik houd u dat, zoals u weet, al jarenlang voor met de eeuwenoude spreuk waarvan de eerste regel luidt:  “Een mens lijdt dikwijls ’t meest door ‘t lijden dat hij vreest” (“Doch dat nooit op komt dagen.  Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft”)
Dus stel ik voor om voor 2020 gewoon een positief gevoel te koesteren. Daarom wens ik u in alle opzichten voor 2020 een gezond, vredig en een rijk bestaan toe!  Ik hoop dat onze saamhorigheidsbijeenkomsten u daarbij kunnen helpen”
Ook wenste hij het hoofdbestuur, met zijn vertegenwoordigers in de diverse overleg- en verantwoordingsorganen, in deze veranderende en soms onduidelijke wereld, veel wijsheid en geduld toe in 2020.
Daarna ging de heer van Ballegooij, op zijn eigen karakteristieke wijze, in op de uitdagingen die het hoofdbestuur voor 2020 ziet en verwacht.
De aanwezigen kregen een drankje van de KVEO aangeboden waarmee zij een toast uitbrachten op het nieuw jaar. Voorts vonden de aanwezigen een kleine verassing aan tafel in de vorm van een lekkernij.
De bijeenkomst verliep in een gemoedelijke stemming en werd uitstekend ondersteund door het personeel en het zeer smakelijk samengesteld menu van de Biltsche Hoek. Kortom, het was een zeer geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst.

13 november. 28 Deelnemers hadden zich, op deze laatste bijeenkomst van 2019, aangemeld voor het aperitief en 30 deelnemers voor het diner. Helaas werd een deelneemster tijdens de bijeenkomst onwel en werd zij daarop, onder begeleiding van een andere deelneemster, door ambulancepersoneel vervoerd naar een ziekenhuis voor nader onderzoek. De Rayonofficier gaf de welgemeende groeten van een aantal afwezigen waaronder mevrouw van Emst-Musch en de heer en mevrouw Vriesman. De bijeenkomst verliep verder, ook dank zij het door de KVEO aangeboden drankje, in goede stemming en de samenstelling van het diner werd wederom gewaardeerd. Na afloop kreeg het bedienend personeel een welverdiend applaus.

11 september. Op deze regenachtige dag waren 26 deelnemers aanwezig. De bijeenkomst verliep weer in een ontspannen en kameraadschappelijke sfeer. De Rayonofficier ging heel even in op het aantal afzeggingen en op het belang van de saamhorigheidsbijeenkomsten. Hij memoreerde ook het overlijden van de heer D. Altena en zijn goed bezochte afscheidsdienst in Werkendam, waarbij ook diverse leden van het Rayon aanwezig waren. Hij wenste de nabestaanden veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies. De middag/avond werd wederom goed ondersteund door het bedienend personeel en ook werd de samenstelling van het diner door de Biltsche Hoek zeer gewaardeerd. Het personeel kreeg na afloop dan ook een verdiend applaus van de aanwezigen.

10 juli 2019. 30 Deelnemers genoten  weer van een ontspannen bijeenkomst op 10 juli 2019. Tijdens het aperitief was ook de voorzitter KVEO aanwezig. Hij informeerde de aanwezigen over de situatie m.b.t. de centrale pensioenafspraken en de aandacht van het hoofdbestuur voor het verbeteren van het contact met oudere en/of bejaarde leden van de KVEO. De Rayonofficier verwelkomde mevrouw T. Vos, die aanwezig was tijdens het aperitief om zich te oriënteren op de wijze waarop het rayon haar bijeenkomsten organiseert. Ook ging hij in op de redenen van afwezigheid van een aantal actieve leden waaronder de heer en mevrouw Altena, mevrouw  Emst-Musch en de heer en mevrouw Berg. De bijeenkomst verliep weer op de gebruikelijk wijze en het diner was  voortreffelijk. Helaas moest de Rayonofficier voortijdig afscheid nemen als gevolg van een onverwachte ziekenhuisopname van zijn zoon. De plaatsvervangend Rayonofficier nam daarop de honneurs waar.

één van de 25 rayons van de KVEO.