Laatste bijeenkomsten

BIJEENKOMSTEN ‘T STICHT  2007-2018
Indien u een beschrijving wenst van de bijeenkomsten van het rayon ‘t Sticht over de periode 2007-2018, kunt u dat aanvragen bij de Rayonofficier.

BIJEENKOMSTEN ‘t GOOI/’T STICHT VANAF 2019
Hieronder volgen de beschrijvingen van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Indien u een beschrijving wenst van voorgaande bijeenkomsten van het rayon ‘t Gooi/’t Sticht, kunt u dat aanvragen bij de Rayonofficier.

10 januari 2024. Op de eerste lunchbijeenkomst van 2024 hebben 15 deelnemers kunnen genieten van de gereserveerde plaatsen in het restaurant van De Biltsche Hoek en van het uitstekende 3-gangendiner. Ook de bediening deed weer zijn uiterste best om het ons naar onze zin te maken en zij kregen na afloop van de lunchbijeenkomst dan ook een hartelijk applaus van de deelnemers.
Misschien dat wij de volgende keer eens een 3-gangenlunch moeten uitproberen; de deelnemers vonden het 3-gangendiner wat te overvloedig.
Al met al: een geslaagde eerst lunchbijeenkomst dat voor herhaling vatbaar is.

8 november 2023. 18 deelnemers hebben van deze laatste bijeenkomst van 2023 tegenstrijdige ervaringen.
Het driegangendiner werd zeer positief ervaren.
Helaas was de ondersteuning van het personeel van De Biltsche Hoek niet altijd positief. Zij waren niet helemaal op de hoogte van onze gebruikelijke inhoud en uitvoering van onze bijeenkomst, waardoor er van onze zijde regelmatig aanwijzingen moesten komen. Bovendien werd het serveren van het diner vertraagd uitgevoerd, waardoor wij er een uur langer over deden om de bijeenkomst af te ronden.
Niettegenstaande deze minder positieve uitvoering hebben de deelnemers toch weer genoten van onze bijeenkomst.

13 september 2023. Uiteindelijk hebben 16 deelnemers kunnen genieten van een ontspannen en gezellige bijeenkomst in zaal Sandwijck van de Biltsche Hoek. (Op het laatste moment hebben 6 deelnemers helaas moeten afzeggen als gevolg van gezondheidsproblemen.)
Helaas was het (nieuwe) bedienend personeel niet op de hoogte gebracht van onze gebruikelijke procedures en het protocol voor de organisatie en uitvoering van deze bijeekomst. Derhalve moesten wij het  bedienend personeel regelmatig op de hoogte brengen van de gewenste procedure en protocol.  Uiteindelijk lukte dit we en hebben wij het bedienend personeel na afloop van de bijeenkomst hartelijk bedank voor hun inzet.
Ook moest de individuele eindafrekening van de kosten dit keer plaatsvinden aan de balie van de receptie en niet in de bijeenkomstzaal zelf. E.e.a. zorgde wel voor enige verwarring bij de deelnemers.
Desalniettemin hebben we toch weer kunnen genieten van deze bijeenkomst.

12 juli 2023. 20 Deelnemers hebben genoten van een goed ondersteunde bijeenkomst op 12 juli 2023 in de gereserveerde zaal Sandwijck van De Biltsche Hoek. Bij  het aperitief konden de 20 deelnemers zich in één kring rond de opgestelde tafels vermaken. Ook de samenstelling van het driegangendiner werd, met enige kanttekeningen over de omvang van de porties en “gaarheid” van de gerechten, zeer gewaardeerd.
De Rayonofficier memoreerde in zijn openingstoespraakje de problematiek rond de oorlog in Oekraïne en de nog onduidelijke gevolgen en consequenties van de val van het kabinet Rutte IV en de daaraan gekoppelde terugtrekking van politieke leiders. Hij gaf aan dat wij moeten blijven proberen te genieten van onze saamhorigheid en collectiviteit, zoals deze bijeenkomst weer beoogd.
Ook memoreerde hij het feit dat mevrouw Toos de Koning (toen haar echtgenoot nog leefde waren zij erg gewaardeerde gasten) met genoegen haar 100 jarige leeftijd heeft mogen vieren.
Verder verwees hij naar Eervol van jun 2023 waarin de procedure staat  hoe de partners van onze leden zich kunnen aanmelden als partnerlid van de KVEO.

10 mei 2023. 16 Deelnemers konden weer genieten van een gezellig samenzijn op 10 mei 2023. Zij het dat het in een luidruchtige zaal Houdringe plaatsvond als gevolg van de vrijwel overbezette zaal door andere gasten. Desalniettemin werd genoten van het asperge-menu.

8 maart 2023.  Hoewel sommige aanmeldingen erg laat of pas op het laatste moment binnenkwamen, konden 20 deelnemers zichtbaar genieten van de bijeenkomst van 8 maart 2023 in zaal Houdringe van De Biltsche Hoek.
Hoewel de Rayonofficier de oorspronkelijke samenstelling van het diner moest aanpassen (hoofdgerecht: altijd keuze uit vlees of vis) werd de bereiding van het diner wederom gewaardeerd, zij het dat het visgerecht misschien iets beter had kunnen worden uitgevoerd.
Na afloop kreeg het bedienend personeel, zoals gebruikelijk en verdiend, een warm applaus van de deelnemers.

1 januari 2023. Op de eerste bijeenkomst van 2023 waren uiteindelijk 20 deelnemers aanwezig. Een aantal aangemelde deelnemers heeft zich op het laatste moment als gevolg van de heersende griep moeten afmelden.
Hoewel enigszins verwarrend had de uiteindelijke zaalkeuze (zaal Sandwijck op de eerste verdieping)  geen effect op de stemming van de deelnemers.

De aanwezigen waren wel zichtbaar geroerd en geschrokken door de Rayonofficier verstrekte informatie over de medische en fysieke toestand van “onze” Angelique.

De Rayonofficier ging in zijn welkomstwoord verder in op een aantal aspecten. “De opkomst van deze eerste bijeenkomst van het jaar is iets hoger dan wij de afgelopen periode hebben meegemaakt. De realiteit is wel dat het aantal actieve deelnemers al enige tijd in een neerwaartse spiraal zit. En we moeten er dan ook van uit gaan dat dit in de toekomst doorzet.
In 2022 hebben wij weliswaar een beperkt aantal nieuwe leden in ons rayon mogen verwelkomen, maar er hebben ook leden, om welke redenen dan ook, hun lidmaatschap van de KVEO opgezegd. Voorts kan een aantal leden door hun beperkte mobiliteit of door hun gezondheidssituatie onze bijeenkomsten niet meer bezoeken.
Ook zijn in 2022 6 leden van ons rayon overleden, waaronder een aantal actieve leden, zoals de heren Ger van Beek, Ton Berg en Jaap Bouterse. Dat zij allen mogen rusten in vrede”.

“Elk jaar probeert ik mijn overwegingen voor de toekomst, waarbij positieve en negatieve onderwerpen worden belicht, met u te delen. Alhoewel je nooit weet wat de toekomst je kan brengen, wil ik mijn overwegingen dit jaar opnieuw overslaan omdat ik het moeilijk vind om met een goed onderbouwde mening te komen. Er zijn nog te veel onduidelijkheden om u gerust te kunnen stellen en ik wil u niet lastig vallen met nog meer onrust. Dus stel ik voor om voor 2023 gewoon een positief gevoel te koesteren. Daarom  wens ik u in alle opzichten voor 2023 een gezond, vredig en een rijk bestaan toe!  Ik hoop dat onze saamhorigheidsbijeenkomsten u daarbij kunnen helpen”.

De aanwezigen werd namens de KVEO een drankje aangeboden waarmee werd geproost op het Nieuwe Jaar 2023.

De ondersteuning door het bedienend personeel van de Biltsche Hoek en het uitstekende driegangenmenu hebben wederom zeer positief bijgedragen aan de gewaardeerde uitvoering van de bijeenkomst. Na afloop kreeg het personeel dan ook een welverdiend applaus.

9 november 2022. 15 Deelnemers genoten van een aangename bijeenkomst in een apart gereserveerd gedeelte van zaal Houdringe. Bij aanvang was het wat onduidelijk wie het bedienend personeel was. Verder verliep de bijeenkomst zoals we gewend zijn: ontspannen en met een fijn samengesteld menu.
De Rayonofficier ging niet in op de situaties in Nederland, Oekraïne of de VS.
Na afloop werd het bedienend personeel, en daarmee de fijne ondersteuning door de Biltsche Hoek, weer met een applausje bedankt.

14 september 2022 was de eerste bijeenkomst waarvan de organisatie en uitvoering afhankelijk is van het aantal deelnemers. Met minder dan 20 deelnemers moet er worden “uitgeweken” naar een andere locatie in De Biltsche Hoek, waarvoor geen zaalhuur in rekening wordt gebracht. 16 Deelnemers hebben toch mogen genieten van een ontspannen en goede ondersteunde bijeenkomst in zaal  Houdringe met  gereserveerde tafels (ook voor het aperitief).
De 16 deelnemers pasten zich onmiddellijk aan aan de nieuwe omstandigheden van de locatie en hadden geen negatieve op- en/of aanmerkingen.
Natuurlijk deed “onze Angelique” weer haar best om het de deelnemers naar hun zin te maken; alhoewel het ook voor haar een aanpassing van de gebruikelijke uitvoering inhield.
De deelnemers waren ook zeer positief over de samenstelling van het menu.
De afronding van de individuele afrekening aan het einde van de bijeenkomst moet de volgende keer misschien minder gedetailleerd worden uitgevoerd; elk onderdeel van het aperitief  (zoutjes, nootjes, bitterballen), diner en consumpties “moest” namelijk worden verwerkt in deze eindafrekening en dat kostte meer tijd.
Helaas kon  ook de standaard procedure van onze bijeenkomsten niet volledig worden uitgevoerd omdat wij rekening moesten houden met andere aanwezigen. Dit betekende  o.a. dat de Rayonofficier niet met een microfoon een toespraakje kon houden; hij hield het daarom kort.
Al met al hadden de deelnemers gisteren absoluut geen problemen met de nieuwe afspraken over de wijze waarop wij en de bijeenkomsten kunnen organiseren. Het bedienend personeel werd na afloop dan ook bedankt met een fooi.

13 juli 2022. Het aantal deelnemers van de bijeenkomst van 13 juli 2022 was dramatisch en teleurstellend laag; slechts 13 deelnemers. In de afgelopen 15 jaren dat wij de bijeenkomsten organiseren in de Biltsche Hoek was dit het laagste aantal deelnemers. Laten we hopen dat dit een uitzondering zal zijn.
Ondanks het geringe aantal deelnemers genoot iedereen van een ontspannen en gezellig samenzijn. De samenstelling van het diner was weer uitstekend, zij het dat het uitserveren ervan niet altijd even soepel verliep.
De Rayonofficier memoreerde het overlijden van de heer G. van Beek (16 mei) en van mevrouw van Lieshout-Roskam (19 juni).
Het bedienend personeel werd aan het einde van de bijeenkomst weer hartelijk bedankt d.m.v. een applaus.

11 mei 2022. 24 Deelnemers genoten van een ontspannen bijeenkomst in de Biltsche Hoek. De samenstelling van het diner en de ondersteuning door het personeel van de Biltsche Hoek werd door de aanwezigen wederom zeer gewaardeerd.
De Rayonofficier gaf aan dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat wij in staat zijn een gezellige bijeenkomst te hebben terwijl in het oosten van Europa een langdurige en bittere strijd wordt geleverd.
Ook memoreerde hij het overlijden en het afscheid van de heer J.D. (Jaap) Bouterse in april jl. De heer Bouterse was een betrokken en actief lid van het Rayon en was vrijwel altijd aanwezig bij  de bijeenkomsten. Wij zullen hem herinneren als een sociaal persoon met een duidelijke mening.

9 maart 2022. Op 9 maart 2022 was de eerste bijeenkomst van het jaar. 24 Deelnemers  konden weer genieten van een gezellige en collegiale bijeenkomst, waar de samenstelling van het diner een positieve bijdrage aan leverde.
De Rayonofficier ging in zijn welkomstwoord in op de afzwakking van de coronamaatregelen van de regering.
Ook memoreerde hij de onverwachte en bittere strijd die gaande is in Oekraïne. Wat vooral opvalt zijn met name de op- en aanmerkingen, eigen meningen en verslagen van een overvloed aan  specialisten en deskundigen  in de  diverse praatprogramma’s op TV en in de overige nieuwsmedia. Zij geven echter niet altijd een begrijpelijk of geloofwaardig en reëel waarheidsgetrouw beeld van de realiteit van de gebeurtenissen in het Oosten van Europa. Bovendien maken ze het helemaal  niet duidelijk wat de consequenties op langere termijn van de gevolgen en van de genomen sancties tegen de veroorzaker van dit conflict kunnen of zullen zijn. Kort om, hij adviseerde om de ontvangen informatie vooral kritisch te interpreteren.
De service die wij kregen van de Biltsche Hoek  was minder dan wij normaal gewend zijn. Zo was de locatie Ridderoord niet echt geschikt voor een combinatie van gemeenschappelijk aperitief en diner;  er waren geen aparte zit-  en staplaatsen zoals gebruikelijk in zaal Bloeyendael.
Natuurlijk deed het beperkte bedienend personeel hun uiterste best om het ons naar de zin te maken en zij kregen na afloop dan ook een verdiend applaus voor hun inspanning.

12 januari 2022. De bijeenkomst van 12 januari 2022 is helaas, als gevolg van de coronarichtlijnen, afgelast.

één van de 25 rayons van de KVEO.